JEZERO „ZAOVINE“ – JEZERO „PERUĆAC“ – REČICA „VRELO“ –
„ KUĆICA NA DRINI“ -MANASTIR „RAČA“

TERMINI : 05.09.2020 i 26.09.2020

CENA ARANŽMANA : 2000 RSD

Program putovanja:

Polazak iz Kraljeva u 06h sa parkinga autobuske stanice PASARELA. Putovanje preko Čačka i Užica prema Tari. Obilazak jezera Zaovine. Kraća pauza na vidikovcu „Banjska stena“ sa koga se vidi prelepa Panorama reke Drine i jezera.

Putovanje nastavljamo prema jezeru Perućac gde je planirano krstarenje u trajanju od 2h. Veštačko jezero nastalo je pregrađivanjem reke Drine, Po završetku krstarenja, sledi obilazak rečice “Vrelo” – najkraće rečice u Srbiji, koje se zove još i “Godina”, jer je duga samo 365 metara.

Odlazak do Bajine Bašte i kućice na Drini, pauza za ručak, a zatim obilazak manastira Rača koji potiče iz 13 veka , zadužbine kralja Dragutina Nemanjića i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja Nakon toga slobodno vreme za šetnju i obilazak Bajine Bašte.

Polazak za Kraljevo u 19h. Povratak na mesto polaska u večernjim časovima.

Kraj puta.

ARANŽMAN OBUHVATA :

• Prevoz na datoj relaciji modernim turistickim autobusom

• Usluge predstavnika agencije

• Organizacione troskove putovanja

• Lokalnog vodiča

• Obilaske prema programu

• Krstarenje rekom Drinom

ARANŽMAN NE OBUHVATA :

• Individualne troškove

• Ručak – 500.00 RSD

Način plaćanja :

Plaćanje se vrši u II rate:

• I rata : 50% prilikom rezervacije,

• II rata : ostatak duga 50% 10 dana pre polaska.

Napomena :

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…). Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

ARANŽMAN RAĐEN NA BAZI 20/40 PUTNIKA U ZAVISNOSTI KOJIM ĆE SE PREVOZNIM SREDSTVOM OBAVLJATI PREVOZ (AUTOBUS OD 20 SEDIŠTA ILI AUTOBUS OD 50 SEDIŠTA)

NAPOMENA ZA PUTNIKA: Zakon o zaštiti potrošača (Član 109.stav1.) :

Potrošač je dužan da organizatora,lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator ili posrednik uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći,u pisanoj formi,na papiru ili na drugi odgovarajući način,obavesti o nedostacima izvršenih usluga,najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju, i dostupnost podataka (Član 93. i Član 94,) :

Organizator turističkog putovanja ,odnosno posrednik u prodaji turističkog putovanja je dužan da u primerenom roku,pre

zaključenja ugovora o turističkom putovanju,na srpskom jeziku obavesti potrošača iz člana 93.ovog zakona:1.prodajnoj ceni; 2.

Ukupnom iznosu sredstava koji je dužan da plati pre otpočinjanja turističkog putovanja;3.odredistu,prevozu,datumima,vreme i

mesto polaska i povratka;4.vremenu i mestu privremenog zaustavljanja;5:smeštajnom

objektu;6.broju,rasporedu,brsti,karakteristikama i načinu usluživanja obroka;7.posetama i izletima kao i drugim uslugama koje su uključene u cenu tur.aranžmana;8.mogućnosti osiguranja;9.podacima potrebnim za rezervaciju turističkog putovanja I dokumentimai rokovima neophodnim za pribavljanje vize;10.potpunim i važećim zdravstvenim ustanovama koji zahtevaju za turističko putovanje i boravak uz detaljne zdravstvene preporuke;11.uslovljavanju realizacije turističkog putovanja,broju prijavljenih putnika i roku za obaveštenje potrošača o raskidu ugovora o turističkom putovanju u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika;12.nazivu,poslovnog imena organizatora,odnosno posrednika radi dostavljanja pismena u sudskom postupku;13.nazivu i adresi lica sa kojim je zaključen ugovor o garanciji putovanja za slučaj insolventnosti.

Organizator odnosno posrednik je dužan da potrošača na jasan i razumnjiv način obavesti o podacima iz člana 93.ovog zakona:1.bez naknade;2.u pisanoj formi,na papiru ili drugom trajnom nosaču zapisa koji je lako dostupan potrošaču;3.tekstom koji je ispisan simbolima iste veličine kao u ugovoru.

Organizator izleta: Turistička agencija KONDOR TRAVEL AGENCY 036

Tek.račun: 170-50029537000-10.

Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

Author

Write A Comment

Translate »